Volonter ŠOSO Milan Petrović

Ukupno potrebno volontera : 5

Pozicija Karakteristike Video

Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" vas poziva da se u periodu od aprila 2021. do januara 2022. godine, budete deo njihovog volonterskog tima, u nekoliko organizacionih jedinica, koje rade tokom cele kalendarske godine.

Predviđeno je da volonteri budu podrška osoblju škole u više izdvojenih jedinica (Osnovna i srednja škola, dnevni i radni boravci) u različitim aktivnostima: administracija, socijalna interakcija, podrška u edukativnim, sportskim, zabavnim aktivnostima i slično)

Prijavljeni volonteri će biti pozvani na intervju.

Volonterima će biti obezbeđeni preduslovi za rad, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Takođe, imaće pokrivene putne troškove, na području Novog Sada.

Poziv je otvoren do 01. 12. 2021. godine

Osobe sa intelektualnim i/ili fizičkim invaliditetom, dolaze u kontakt sa ograničenim brojem ljudi i time su lišeni mnogih mogućnosti socijalne interakcije sa svojim vršnjacima i drugima iz okruženja.

Uz volontere, oni imaju mogućnost da učestvuju u brojnim aktivnostima u školi i dnevnom boravku (odlazak u šetnju, u bioskop, na izlet, radionice  i sl.), čime proširuju krug prijatelja, odnosa i veza, a tako i postaju aktivni članovi zajednice, ne samo pasivni korisnici određenih usluga. Socijalna uključenost je u direktnoj vezi sa povećanjem samopouzdanja, radoznalosti, spremnosti za nove izazove.

 

 

Za više detalja pogledati sekciju "Karakteristike" i Prilog 1

Naziv volonterske pozicije

Volonter ŠOSO „Milan Petrović“

Broj volontera koji su potrebni

5

Organizator volontiranja

ŠOSO „Milan Petrović“, sa domom učenika, Novi Sad

Mesto volonterskog angažmana

Srednja škola,

Bate Brkića bb

Dnevni boravak za osobe ometene u razvoju,

Jevrejska 17

Dnevni boravak za osobe sa telesnim invaliditetom, Bore Stankovića 25

Dnevni boravak za osobe sa autizmom,

Bore Stankovića 25

Radni centar, Bate Brkića bb

Organizaciona jedinica za predškolsko vaspitanje i obrazovanje,

Braće Ribnikar 32

Trajanje angažmana – format

April 2021.-januar 2022. godine

Po dogovoru, u proseku oko 10h nedeljno.

Organizacione jedinice socijalne zaštite, rade tokom cele kalendarske godine.

Uzrast volontera

18+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Osobe sa intelektualnim i/ili fizičkim invaliditetom, odnosno socijalnom depriviranošću, dolaze u kontakt sa ograničenim brojem ljudi, koji su mahom iz kruga porodice. Time su lišeni mnogih mogućnosti socijalne interakcije sa svojim vršnjacima i drugima iz okruženja.

Uz volontere, oni imaju mogućnost da učestvuju u brojnim aktivnostima u školi i dnevnom boravku (odlazak u šetnju, u bioskop, na izlet, radionice  i sl.), čime proširuju krug prijatelja, odnosa i veza, a tako i postaju aktivni članovi zajednice, ne samo pasivni korisnici određenih usluga. Socijalna uključenost je u direktnoj vezi sa povećanjem samopouzdanja, radoznalosti, spremnosti za nove izazove.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Za potrebe srednje škole, moguće je angažovati volontera na poslovima saradnika u stručnoj službi (pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik), što podrazumeva rad sa učenicima, posete časovima u pratnji stručnog saradnika, sređivanje dokumentacije, arhive itd.

Takođe, moguće je angažovati i volontera na poslovima unosa podataka u bazu,  uz poželjno poznavanje rada na računaru.

U Dnevnom boravku za osobe ometene u razvoju, potrebna je podrška volontera pri socijalnim interakcijama korisnika, radnim aktivnostima i kretanju u prostoru.

U Dnevnom boravku za osobe sa telesnim invaliditetom, neophodna je pomoć oko brige o sebi, kretanja, vežbi i radno-okupacionih aktivnosti.

U Dnevnom boravku za osobe sa autizmom, angažovanje volontera bi bilo korisno u oblasti radnog angažovanja korisnika i to u ekološkoj radionici - proizvodnja humusa i uzgajanje biljaka. Osim navedenog, postojala bi i mogućnost uključivanja u tekuće aktivnosti dnevnog boravka i aktivnosti stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom.

Podrška volontera u Radnom centru, u oblastima:

•             radno-okupacionih aktivnosti (angažovanje u jednoj od radionica: radionica za izradu unikatnog nakita, radionica za izradu proizvoda za higijenu, informatička radionica, krojačka radionica, radoinica za vez, radionica za kartonažu, radionica za izradu proizvoda od gline, tkačka radionica, radionica za pranje i peglanje veša, radionica za proizvodnju aromatičnog bilja);

•             edukativnih aktivnosti (funkcionalna matematika, socijalne veštine, samozastupanje, higijena, kulinarstvo, ekologija);

•             sportsko-rekreativnih aktivnosti (individualne i grupne vežbe, sportske aktivnosti);

•             zabavno-kulturnih aktivnosti (izleti, karaoke, sekcija poezije, odlazak u pozorište/bioskop, posete muzejima)

Organizaciona jedinica za predškolsko vaspitanje i obrazovanje:

- ispomoć u vidu angažovanja oko dece dece koja u datom trenutku ne učestvuju u određenim aktivnostima koja  defektolog realizuje sa drugom decom;

- da isprati dete do toaleta i da ga vrati u sobu  ( uz prisustvo medicinske sestre)

- da pomogne prilikom vodjenja dece na ručak;

 - da zajedno sa defektolozima vodi decu u dvorište

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Studenti ili diplomirani/master defektolozi, pedagozi, andragozi, psiholozi, sociolozi, socijalni radnici, medicinari, fizioterapeuti, ali i kandidati svih drugih obrazovnih profila, koji poseduju osnovna znanja vezana za populaciju osoba za invaliditetom, kao i određen stepen motivacije za doprinos socijalnoj inkluziji

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

·   Razumevanje i poštovanje potreba pojedinaca, porodica i grupa u zajednici;

• prepoznavanje promena i planiranje aktivnosti i pružanje adekvatnog odgovora na efekte koje izazivaju u zajednici;

• postojanje svesti da socijalna isključenost može da pogodi svakog od nas;

• razumevanje specifičnih prepreka koje pojedinci, grupe ili zajednice imaju u pokušaju da se aktivno uključe u društveni život

Supervizor – kontakt osoba

Tihana Janjić

064/160-94-25, tihana.janjic@gmail.com

Šta volonteri dobijaju?

- imaju obezbeđene sve preduslove za poštovanje epidemioloških mera;

- putni troškovi na teritoriji Novog Sada;

- upoznavanje sa sopstvenim pravima i obavezama, odnosno ustanovom koja ih angažuje;

- informacije o opisu posla koji će obavljati;

- ciljanu obuku i mentorstvo;

- nova iskustva, znanja i veštine u radu sa osobama sa invaliditetom;

- razumevanje značaja prava iz Kodeksa ponašanja prema osobama sa invaliditetom;

- povratnu informaciju o svom radu;

- iskustva i veštine koje im mogu pomoći u daljoj saradnji i interakciji sa ostalim timovima škole

Prijave

Do kraja novembra, na platformi nvs putem linka:

https://www.nvs.rs/ponuda-volonter-soso-milan-petrovic

ili na broj: 064/160-94-25, odnosno adresu: tihana.janjic@gmail.com

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak.

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.