NOVOSADSKI VOLONTERSKI SERVIS - NVS

Novosadski volonterski servis (NVS) je platforma organizovanja volonterskog rada u Novom Sadu. Nastala je na inicijativu Evropske prestonice mladih 2019 i Evropske prestonice kulture 2021. Motiv za kreiranje Novosadskog volonterskog servisa je zadovoljavanje potreba za volonterskom kadrom tokom realizacije aktivnosti prestonica. Međutim, kako volonterski rad pruža mnogo više od isključivo angažovanja ljudskih dobrovoljnih snaga očekuje se kreiranje stabilnog lokalnog volonterskog servisa.

Novosadski volonterski servis je zasnovan na metodologiji uspostavljanja lokalnih volonterskih centara koja može da pruži podršku svima koji žele da pokrenu određene promene i da u njih uključe građane/volontere. Akcenat je stavljen na programe Evropske prestonice mladih 2019 i Evropske prestonice kulture 2021 i organizacija i insistucija partnera prestonica. Takođe, uključivanje i podržavati programe ostalih lokalnih organizacija civilnog društva i drugih potencijalnih organizatora volonterskih programa u lokalnoj zajednici. 

Dakle, cilj uspostavljanja Novosadskog volonterskog servisa je razvijanje jedinsvenog lokalnog centra za volonterski rad.  

Zadaci Novosadskog volonterskog servisa:

Promocija pozitivnih vrednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici

Jedan od osnovnih zadataka NSVS je promocija pozitivnih vrednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Potrebno je izvršiti promociju servisa u institucijama/udruženjima koji su potencijalni organizatori volontiranja, čime će se facilitirati povezivanje  institucija/udruženja i platforme NSVS-a. Nakon toga, znalajno je istači obuku i kontinuirane konsultacije sa institucijama/udruženjima koje imaju potrebu za volonterima. Sa druge strane potrebno je promociju usmeriti ka potencijalnim volonterima. Dostupnost jasnih informacija NSVS neophodna je za obezbeđivanje dobre prakse lokalnog volontiranja.

Izrazi volonter, volontiranje, volonterstvo često u našem društvu imaju negativnu konotaciju. Kontekst u kome se nalazi volonterstvo u našem društvu neretko je negativan, praćen mnoštvom stereotipa i predrasuda koji degradiraju njegov značaj i vrednost.  Zbog toga je zadatak lokalnog volonterskog servisa i promocija vrednosti volontiranja. Promocija u cilju prepoznavanja i vrednovanja volontera u društvu  odnosno priznanje njihovog rada i značaja, čime će se prevenirati negativno  „etiketiranje“ volontera.

Otvaranje institucija, organizacija i udruženja ka volonterstvu

Veliki izazov za uspostavljanje volonterskog rada na lokalnom nivou predstavlja rigidnost institucija/organizacija/udruženja odnosno njihova otvorenost ka volonterstvu. Kao potencijalni razlog ovakvog stanja je kompleksnost sistema velikih institucija  usled čega se javljaju poteškoće u uključivanju volontera.  Lokalni volonterski servis bi trebao da svojim programom promocije obuhvati i predoži dobrobiti volonterstva, usmeravajući lokalne partnere na edukaciju i usavršavanje veština u oblasti volonterskog menadžmenta.  

Umrežavanje i formalizovanje saradnje između svih učesnika u volonterskom radu 

Umrežavanja učesnika u volonterskog radu na lokalnom i međunarodnom nivou, međusektorska saradnja, povezivanje volontera različitih organizacija su izazovi gotove svake organizacije koja se bavi volonterstvom. Kako bi se obezbedilo dobro  funkcionisanje NSVS-a značajno je da se ove aktivnosti od početka uvrste u prioritete rada.  Insistiranje na formalizovanju saradnje između institucija  i NVO/udruženja, kao  na primer potpisivanju sporazuma o saradnji, potpisivanju ugovora o volontiranju između volontera i organizacije je dobra osnova koja će trajati u našem radu.

Uključivanje različitih starosnih kategorija

Raznolikost uzrasnih dobi je posebna dobit u iskustvu volontera. Različite veštine, iskustvo i znanje volontera je divna osobina volontersog rada. Interakcijom između volontera njihovo angažovanje je bogatije za još mnogo novih informacija.  Stereotipno je shvatanje da je volonterstvo namenjeno mladima te je jedan od zadataka  Novosadskog volonterskog servis da okupi i uključi različite starosne kategorije.