Udruženje penzionera grada Novog Sada


adresa: Novi Sad, Poštanska 3

web:http://www.udruzenje-penzionera-gns.net

facebook: https://www.facebook.com/Udruenje-penzionera-grada-Novog-Sada-1499667810291348/

email:nspenzioner@gmail.com

telefon:021 6611027

Example blog post alt

Udruženje penzionera grada Novog Sada je dobrovoljna, socijalno – humanitarna, nevladina i vanstranačka organizacija korisnika penzije, u kojoj članovi ostvaruju zajedničke interese i potrebe na zaštiti i unapređenju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite i na zadovoljavanju drugih zajedničkih interesa.

Udruženje penzionera grada Novog Sada je najstarija organizacija u gradu, koja okuplja u svoje redove preko 15000 penzionera (staračkih, invalidskih, zanatskih i poljoprivrednih), svrstanih u 39 mesnih organizacija.

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog


adresa: Novi Sad, Trg galerija 2, Novi Sad

web:http://www.pavle-beljanski.museum/

facebook: https://www.facebook.com/spomenzbirka.pavlabeljanskog

email:kontakt@pavle-beljanski.museum

telefon:021/472-99-66

Example blog post alt

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELjANSKOG nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim ugovorom o poklonu sa Skupštinom AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura, crteža i tapiserija. Ovu značajnu kolekciju dopunjavao je do kraja života i ona, prema konačnom inventaru, broji 185 dela 37 autora. Spomen-zbirka Pavla Beljanskog otvorena je za javnost 22. X 1961. godine, u novoj namenski projektovanoj građevini po nacrtima arhitekte Ive Kurtovića. Prema visokoj arhitektonskoj vrednosti, zgrada predstavlja značajno kulturno dobro.

Kolekcija Spomen-zbirke sastoji se od vrhunskih dela srpske i jugoslovenske umetnosti, a njihov najbrojniji deo pripada periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. U skladu s tim, kolekcija hronološki započinje slikama prve generacije modernista (Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miličević), nastavlja se delima najznačajnijih stvaralaca između dva svetska rata (Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Dobrović, Ivan Radović, Jovan Bijelić, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Risto Stijović), a završava ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka (Zora Petrović, Liza Križanić, Živko Stojsavljević, Milenko Šerban, Ljubica Sokić). Pored umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, stalnu postavku Spomen-zbirke čine Memorijal Pavla Beljanskog i Memorijal umetnika.

U Spomen-zbirci Pavla Beljanskog nalaze se i biblioteka i obiman arhiv sačinjen od crteža, slika, pisama, dokumenata, fotografija, video traka i kompakt diskova. Zahvaljujući bogatim fondovima, dinamičnom radu i otvorenosti prema javnosti, muzej je oblikovala zamisao darodavca da institucija koja nosi njegovo ime postane referentni centar za izučavanje nacionalne umetnosti XX veka.

 

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019


adresa: Novi Sad, Laze Telečkog 2

web:http://opens2019.rs/

facebook: https://www.facebook.com/EuropeanYouthCapital

email:office@opens2019.rs

telefon:021/301-24-17

Example blog post alt

„Omladinska prestonica Evrope“ (eng. European Youth Capital) je titula koja se dodeljuje Evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade.

„Omladinska prestonica Evrope“ je inicijativa koja podstiče građane i građanke da sprovode inovativne ideje i projekte koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu. Istovremeno kroz ovu inicijativu se pronalaze uzori za budući razvoj omladinske politike u drugim evropskim zajednicama.

Jedan od ciljeva ove inicijative je jačanje veze između evropskog i lokalnog nivoa. Ovom inicijativom se podstiče učešće mladih u sprovođenju zajedničkih evropskih ciljeva omladinske politike na lokalnom nivou. Svrha ove titule je da prikaže dodatnu vrednost građanstva na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, pri čemu se fokus stavlja na mlade.

Novi Sad je u novembru mesecu 2016. godine u Varni, Bugarska proglašen za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine, a kandidatura Grada Novog Sada podržana je od strane preko 40 omladinskih organizacije iz inostranstva i preko 100 omladinskih organizacija i organizacija za mlade iz Novog Sada, Krovne organizacija mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinske vlade AP Vojvodine kao i premijera Vlade Republike Srbije i mnogobrojnih partnera.